Wij geloven…

dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is (2 Tim. 3:16)

in de Vader; in God die

– licht is en in wie geen spoor van duisternis is (1 Joh. 1:5)

– geen verandering kent en die geen schaduwzijde vertoont (Jak. 1:17)

– liefdevol en heilig is en rechtvaardig oordeelt (Rom. 2:5 t/m 8; 1 Petr. 1:15 t/m 17)

In de Zoon; in Jezus Christus, die

– De enige Middelaar is tussen God en mensen, want “er is één God, en tussen hem en de mensen is één bemiddelaar, de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen; op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mensen te redden” (1 Tim. 2:5 en 6)

– Op de derde dag opstond uit de dood

– Zijn volgelingen heeft gevolmachtigd om in Zijn Naam te genezen en te bevrijden (Marc. 16:17 en 18; Hand. 3:6)

– De Heilige Geest zendt (Joh. 16:8)

– Zal terugkomen naar de aarde op de wijze zoals Hij naar de hemel is gegaan (Hand. 1:11)

in de Heilige Geest; die

– Uitgaat van de Vader en de Zoon (Joh. 14:16)

– Mensen laat zien wat zonde, recht en oordeel is (Joh. 16:8)

in de doop in de Heilige Geest

met de tekenen die daarop volgen, waarvan het spreken in nieuwe talen het eerste teken is (Hand. 19:5 t/m 7)

in de gaven van de Heilige Geest,

die tot opbouw van de gemeente gegeven zijn (1 Kor. 12:7 t/m 11)

in de vrucht van de Heilige Geest,

die groeit in iedereen die in Jezus Christus blijft (Gal. 5:22; Joh. 15:5)

Falling Plates – Nederlands Ondertiteld

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Statement.
Ik Accepteer

Wij geloven…

in de eenheid van de christenen,

die tezamen het wereldwijde lichaam van Christus vormen (1 Kor. 12:27)
– In de bedieningen die aan de gemeente gegeven zijn om degenen die God toebehoren toe te rusten Hem te dienen en om het lichaam van Christus op te bouwen (Ef. 4:11 en 12)
– In de plaatselijke gemeente, die onder leiding staat van goede bestuurders (1 Petr. 5:1 t/m 4)
– In een Koninklijk priesterschap van ieder christen en de wederzijdse afhankelijkheid en gelijkheid van christenen (Ef. 3:18 en 19; 1 Petr. 2:5 t/m 9; Gal. 3:26 t/m 29)

dat de twee belangrijkste geboden de volgende zijn:

Jezus antwoordde: “Dit is het belangrijkste: Luister Israël! De Heer is onze God, alleen de Heer. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is: Heb uw naaste lief als uzelf. Een belangrijker gebod dan deze twee is er niet” (Marc. 12:29 t/m 31).

dat alle mensen zondigen,

tekort schieten naar God, zichzelf en hun naaste en dat daarom het lijden van Jezus voor iedereen nodig was (Rom. 3:22 t/m 26).

in de waterdoop door onderdompeling

na wedergeboorte op grond van iemands getuigenis en het belijden van de Naam van Jezus. Wij dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in Jezus’ Naam (Matt. 28:19, Hand. 10:48)

in de maaltijd,

tafel van de Heer met de tekenen van brood en wijn als gedachtenis aan de dood van Christus in afwachting van Zijn wederkomst, en als gemeenschapsmaal voor de gelovigen (Luc. 22:14 t/m 20).

in de wederkomst van Jezus,

de opstanding van de doden en het voor altijd bij de Heer zijn (1 Kor. 15:12 t/m 19; 1 Tess. 4:15 t/m 18)

BEZOEK ONS DIT WEEKEND